Çocuk Hakları ile İlgili Yazı

Çocuk hakları, kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.

Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi ile şekillenmiştir. Günümüzde çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.

Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir.

Madde 2: Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılamaz.

Madde 3: Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamalrı oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımını üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine getitirip getirmediklerine bakar.

Madde 4: ÇHS’de yazılı olan hakların uygulanması için gereken her türlü çabanın gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklardan yararlanmasını sağlar.

Madde 5: Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.

Madde 6: Yaşamak, her çoçuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.

Madde 7: Her çoçuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi kaydeder ve çoçuğa bir kimlik verir.

Madde 8: Çoçuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çoçuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.

Madde 9: Her çoçuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çoçuğa çaçuğa bakamıyorsa, çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çoçuğun, anne babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.

Madde 10: Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.

Madde 11: Anne ve babaların izni olmadan hiçbir çocuk başka bir ülkeye götürülemez. Çocuklatı bu şekilde başka yerelere götüren kişilere karşı mücadele edilmesi gerekir.

Madde 12: Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate alınması isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikrini öğrenme ve onlara sygı gösterme zorunluluğu vardır.

Madde 13: Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir.

Madde 14: Her çocuğun kendi düşüncesini geliştirme ve istediği dini seçme hakkı vardır. Bu konularda çocukları büyüten yetişkinlerin de onlara yol gösterme hakkı ve sorumluluğu vardır.

Madde 15: Çocukların arkadaşlarıyla barış içinde toplanabilme, dernek kurabilme yada derneklere üye olma hakkı vardır.

Madde 16: Hiç kimse onurunu kıramaz, onları küçük düşüremez, özel hayatına karışamaz. Çocukların bu hakkı yasalarla korunur.

Madde 17: Devlet, kitle iletişim araçlarının, çocuğun gelişimi açısından önemini kabul eder. Çocuğun bunlarla çeşitli bilgi ve belgelere ulaşmasını sağlar, kendi dili ve kültürü bakımandan bu araçlarla alabileceği gereksinimleri karşılanır. Ayrıca kitle iletişim araçlarının verebileceği her türlü zarardan çocukları korur.

Madde 18: Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan büyükler, bu sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirirler.

Madde 19: Hiç kimse, çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamaz. Devlet çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Madde 20: Her çocuğun ailesinden yoksun kaldığında yada aile ortamı onun için uygun olmadığında devletten özel koruma ve yardım alma hakkı vardır. Anne ve babasıyla birlikte yaşayamayacak çocuklar için özenli bir araştırmayla iyi aileler bulunur.

Madde 21-22:Yaşadığı ülkenin dışında bir başka ülkeye gitmekn zorunda kalan her çocuğun, gittiği ülke tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 23:Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.

Madde 24:Her çocuğun sağlık hizmetinden yararlanma hakkı vardır. Hastalıklardan korunması devletin ve toplumun güvencesi altında olup çocukların beslenmesine, aşılanmasına, çevrenin temizliğine ve diğer sağlık koşullarına dikkat edilir. Hastalanan çocuklar tedavi edilir.

Madde 25:Çocuk haklarına uygun olarak kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri oluşturulur, bunlar düzenli olarak kontrol edilir.

Madde 26-27:Her çocuğun gelişme hakkı ve sağlığı güvence altında olmalıdır. Bu konuda çocukların daha iyi bir yaşam sürdürmeleri için gerektiğinde yardım edilir.

Madde 28:Her çoçuğun eğitimini tam yapabilmek için desteklenir ve korunur. İlköğretim parasız ve hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm çocuklar tüm çocuklar için hak ve zorunludur.

Madde 29-30:Çocuklara verilen eğitim onların gelişmelerini en fazla ölçüde sağlayacak düzeyde olmalıdır. Eğitim, çocukların hoşgörüsünü, kendi kültürüne ve farklı kültürlere saygısını, ayrımcılığa karşıtlığını, doğaya saygısını arttıracak biçimde düzenlenir. Çocuğun kendi kültürü, bulunduğu ülkedekinden farklıysa gelişim ve eğitim hakkının her aşamasında buna özen gösterilir.

Madde 31: Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı vardır.

Madde 32: Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırsa onların yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.

Madde 33: Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır.

Madde 34: Çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilemez.

Madde 35: Devlet çocukları koruma ve çocukları kaçırıp onları satan, onları çalıştırmak isteyen kişilerle mücadele etme sorumluluğuna sahiptir.

Madde 36: Hiçbir kişi kendi çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle bir duruma karşı her çocuğu korur.

Madde 37: Çocuklar hiçbir şekilde insanlık dışı yöntemlerle yada aşağılanarak cezalandırılamaz. Bir çocuk suça itilmişse ona uygulanacak ceza yaşına ve gelişimine uygun, onun eğitimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

Madde 38: Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışma ve sonuçlarından korumakla sorumludur.

Madde 39: Çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse onların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılır, bir daha aynı şekilde zarar görmemeleri için önlemler alınır.

Madde 40: Yasalarla sorunu olan çocuklar bu durumdan tek başlarına sorumlu değildir. Çocuklar farkında olarak kimseye zarar vermez. Suça itilen çocuklar yetişkinler gibi cezalandırılamaz, özel yasalarla topluma yeniden kazandırılırlar.

Madde 41: Bir devletin yasaları burada belirtilen hükümlerden daha iyiyse, bunlar hiçbir şekilde değiştirelemez.

Madde 42: Devlet, ÇHS’nin herkes tarafından öğrenilmesini sağlar.Madde 43: ÇHS’nin uygulanmasını değerlendirmek üzere Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.

Madde 44: Devlet ve ülkede yaşayan insanlar Çocuk Hakları Komitesine, çocuk haklarıyla ilgili durum hakkında bilgileri vermekle sorumludur.

Madde 45: İlgili kuruluşlar Çocuk Hakları Komitesinin çalışmalarına kolaylık ve yardım sağlar.

Bu Yazılar da Hoşunuza Gidebilir:

526 Yorum

 1. Vallahi ben de ödev yapacaktım ama bu site tüm ödevlerimi yaptı. 😀 saolun ayrıca sınıfım Çocuk hakları ile ilgili tüm önemli şeyleri öğrendiler.

 2. Bence harika. Bu olmasa dersimi yapamıyordum çok teşekkur ederim hem de sınıftakiler begendi süper.

 3. Benzer yazılar buldum ben ama bu site daha güzel. Sık kullanılanlara ekledim. Lazım olunca arayıp buluyorum. Bu site hiç kapanmasın 🙂

  1. Çocuk Hakları ülkemizde yeterince öenemsenmiyor ama Norveçte Çocuk hakları çok önemliymiş. Benim kuzenim orada ve çocuk hakları çok önemliymiş.

 4. yahu ne güzel okudum okudum nerdeyse ezberledim …….öğretmen bana 100 verdi. bu siteyi yapan ellerine sağlık

 5. Ben bir süre önce çok saygısız davrandığım öğretmenlerimden ve bizlere bu bilgileri karşılıksız veren site sahiplerinden defalarca özür diliyorum.

 6. *****
  antepli_343_

  Yapılan yorumda ahlak dışı ifadelere yer veren kullanıcının IP numarası kaydedilmiştir. Site sakinlerini yorumlarıyla rahatsız etmeye devam ederse kendisi hakkında yasal işlem yapılacaktır!

  1. Buna siz kısa mı diyonuz? Ben bu siteye yani beyaz okula girdimde hiç kısa bir komposizyon yoktu saol beyaz okul senin yüzünde ödevimi yetiştiremicem.

 7. süper sayılır ama çok uzun yahuuuuuu şunu yapanın mübarek elelrine ……… kısaltamamışmı yaniii

 8. Bu yazıları olduğu gibi eklemeyin arkadaşlar, kendiniz kısaltın, özetini çıkarın ne bileyim.. Hep hazıra konuyorsunuz.

 9. Yazı çok uzun ama kaliteli. Biraz kısaltıp ödevimizi teslim etmek de bizim görevimiz. Teşekkürler Destek Eğitimi

 10. Babam ve annem bana insanlara saygı göstermeyi, diğer insanları sevmeyi öğretti. Ayrıca saygısızlığın ve hakaretin cezasının sadece lafla değil, hapis ve para cezası olduğunu da öğretti.

 11. Kızıma, öğretmeni çocuk haklarıyla ilgili ödev verdi ve bir çok site dolaşmama rağmen hiçbir siteden sizin siteniz kadar verim alamadım. Teşekkür ederim…

 12. Ya süper teşekkür ederim bu siteyi kim hazırladıysa çok sağolun 😀

 13. Benim kızım 8 yaşında ve dalağı büyüyor. Doktorlar alalım diyorlar ne yapmam lazım? Kızımda akdenız ateşi var.

 14. Gerçekten çokkk saolun bu bilgiler benim çok işime yaradı. . .
  Ve gerçekten çokkk güzel bir siteniz var çokkk beğendim ve destek arşivindende çokkk yararlandım hiç bu kadar güzel bir site görmemiştim ELLLERİNİZE SAĞLIK . . .

 15. Arkadaşlar bu siteyi yapandan Allah razı olsun. Proje ödevimden 100 aldım öğretmen çok beğendi arakaşlarım bişeyden anlamadılar ama önemli olan öğretmenin 100 vermesi ve bişeyler öğrenmekti teşekkürler. saoluuuunnnnn!!!!!!!!!

 16. Çocuk hakları bütün çocuklar beğenir. Herkes çok beğenmiş, inanamiyorum valla ben de çok beyedim güzelmiş.

 17. Çok güzel de çoook uzun. Keşke biraz daha kısa olsaydı ama yinede ellerinize sağlık müthiş olmuş…:)

 18. Sizin çocuk hakları ile ilgili azınız sayesinde diğer insanların haklarına da saygı göstermek gerektiğini öğrendim. Teşekkürler.

 19. Çocukların hakları maalesef tam olarak bilinmiyor. Bu konuyu aktardığınız için teşekkür ediyorum size. Çocuklar günümüzde halen şiddete maruz kalabiliyorlar. Çalışan çocuklar, çıraklar ve sokak çocukları horlanıp aşağılanıyor. Bu duruma karşı mücadele etmek insanlık görevidir.

 20. Çocuk hakları Ülkemizde çok önemli bir konudur. Çocuklar adam, insan yerine konsunlar artık. Çocukların da haklarının olduğu gerçeğini herkes bilsin. Çocuk haklarına saygısı olmayanlar gerekirse cezalansın.

 21. Çocuk hakları ile ilgili ödev isteyen öğretmenime teşekkürler. Bizim de haklarımız olduğunu, bizim de insan olduğumuzu anladım. beyazokul.com a da teşekkür ederim.

 22. Çocuk hakları ile ilgili böylesine güzel bir ödev hazırladığınız için çoook teşekkür ederim.

 23. Çocuk hakları ile ilgili yazı hazırlayıp, üyeliksiz olarak ve bizimle hiç bir karşılık beklemeden paylaştığınız için çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

 24. Çocuk hakları ile ilgili yazı hazırlayıp paylaştığınız için çok teşekkür eder, saygılar sunarım.

 25. çok teşekkür ederim çocuk hakları ile ilgili ödevim vardı kim bu siteyi kurduysa ona teşekkür ederim

 26. valla çok güzelmiş bana çok yararı dokundu kardeşim başımın etini kemirisi vallhi bilahii haaa

 27. çok teşekkürler bunu yazana çok işime yaradı tüm arkadaşlarım bu bilgileri öğrendiler. çok sağolun

 28. Çocuk hakları çok önemlidir. Herkes bunun bilincinde olmalı. Ayrıca sitenizde kadın hakları konulu bir yazı daha olmalı bence.

  1. Can yazıyı olduğu gibi hiç değiştirmeden yazarsan öğretmenin de haklı olarak notunu az verir. Öğretmenlerimiz de bizler gibi web sitelerini geziyorlar, aynı yazıyı binlerce kişi yazmamamlı.
   Bazı bölümlerini dğeiştirmeli, kendi ifadelerini yazmalısın. Unutma aynı ödevi buradan yazarak 100 alan çok sayıda arkadaşın var.

 29. bu harika bir site ödevimi bitirmeme yardımcı oldu hep bu siteye girmeye karar verdim bura harika çok güzel kim bu siteyi kurmuş merak ediyorum cevabını vermenizi bekliyorum neyse bu siteyi bütün tanıdıklarıma öneriyorum görüşmek üzere bu arada benim adım sıla beni tanıyan varsa söylesin bye sizi seviyorum

 30. Çocuk hakları ile ilgili görüp göreceğiniz en iyi site, en iyi yazı. Çoook teşe4kkür ederim.

 31. ben bunu çok beğendim inanılmazdı bidaha intarnetten ödevim olursa hemen bu siteye giricem sizlere çokteşekür ederim ama ben internete baktığım zaman gözlerim küçülüyo

 32. Çocuk Hakları ile ilgili ödevimin tamamını buradan yaptım. Sağolasın beyazokul.com 🙂

 33. çok güzel sınıftaki bütün gıcıklar beni kıskandı süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!

 34. cok güzell……………………………bir yazıydı……………………………her çocuğun okuma hakkı vardır

 35. Arkadaşla ßu bnm işime çok yaradı ßu siteyi sevmem ama tanııdım kadar güzelleşmiş 8dr.iffet.onur.i.ö.okulu

 36. her kez inanmıyacak ama ben hannah montanayım. bende üniversiteyi okuyorum. benim bile işime yaradı…

  1. Hannah Montana ne zamandan beri türkçe konuşuyor sahte hannah ? Ama beyaz okul,gerçekten süper bir yazıydı,teşekkürler.

 37. valla süper yaaaa bizm kulüp öretmeni o kadar sinirliki iyki böle bşi koymuşsunuz çok tşk hayatımı kurtardnz 😀 😀 😀

 38. süperr tşk ederim yarın anliz sınavı olcaz sınav sorularında da çocuk haklarıı çıkıcakmışş valla süper olduu bilgiler için çook ama çook tşk ederimm 🙂 🙂 😛

 39. Çocuk hakları önemli bir konu. Tıpkı kadın hakları gibi. Aslında insan hakları demek yerinde olur.

 40. Çocuk Hakları iyi bilinmesi gereken bir konu. Benim babam avukat olduğu için bana sık sık anlatır.

 41. çok güzel bi site olmuş 3. sınfta olan kardeşimin performans ödevini hazırlamamda cok yardımcı oldu teşekkürler

 42. bu site çok işime yaradı ödevimdi ve yapmalıydım yazı biraz uzun du ama yinede beğendim ve heğsini yazdım

 43. ben google ye kısa sözler demiştim o yüzden işime yaramadı ama hepsini okudum güzel bişey

 44. Çocuk hakları ile ilgili daha etkili çalışmalar yapmak lazım. Çocuk hakları tüm ülke insanlar tarafından bilinmelidir.

 45. süpersin be destekeğitim sayende ödevi buldum canım çıktı ☺ ♂▬M▬☻♥♣♠♦•○◘

 46. çok ama çok uzun yazana kadar kolum kırıldı bende yazmadım her kim yazdıysa aşk olsun

  1. Çocuk Hakları yazısını arkadaşım Beyza ile birlikte bu siteden yaptık. Siz büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Çünkü öğretmenimiz çok beğendi.

 47. Bence çok güzel olmuş ellerinize. O kadar uzun değil tam ödev yapmak için 😀 Yazan kişiye Teşekkürler

 48. Çocuk Hakları zaten uzun yazıda anlatılır. O zaman hazır ödevi al yaz. Öyle şey mi olur. Öğretmenler zaten buraları okuyor. Önemli olan destekegitimi.com dan bu yazıyı alıp kısaltmak ve kendi düşüncelerini de araya katmaktır.

 49. Bence o kadarda uzun değil biraz çabalayınca yazılıyo 25 dakikada hepsini bitirdim zaten başarılı öğrenciler daha uzununu yazıyo biz mi yazamayacağız…

  1. Çocuk hakları yazısını buradan yazdım. Bir de vitaminler yazısını. Ayrıca bir bilgi lazım olunca destekegitimi.com u açıyorum ve çok faydalanıyorum.

 50. Rümeysa da buradan hazırlamış ödevini. Öğretmenim bu siteyi biliyor. Destekegitimi.com dan hazırladığımı söyledim ki ben 🙂

 51. Çocuk hakları, Cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte bizim ülkede de önemli bir noktaya gelmiştir.

 52. Çocuk Hakları ile İlgili yazı konusunda, sınıftaki en iyi yazı benimkisi seçildi 🙂 Sağol Destek baba 🙂

 53. Buradaki yazıyı okudum ve güzel bir özet çıkarttım. Çocuk Hakları ile ilgili kısa bir yazı arayanlar bana buradan mesaj atsın. Destekegitimi.com sitesindekinin aynısını yazmayın arkadaşlar, herkes aynısını yazarsa olmaz zaten. Hocalar da okuyorlar herhalde yani. O zaman kitap alın kitaptakini aynen yazın. Olmaz öyle şey, kendiniz de bir şey katın yahu.

  1. Bade hanım bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim .. Bu yazı çok uzun ve çalışan bir bayanım. Teşekkürler

 54. Çocuk hakları yazısı ile Hayatta en hakiki mürşid ilimdir yazılarınızdan çok faydalandım. Teşekkür ederim. Bende böyle bir site kuracağım.

 55. Emeğinize sağlık ama bence bu yazı aşağıdaki sıralamaya göre olsa daha iyi olurdu.
  çocuk hakları nelerdir
  çocuk hakları ile ilgili yazı
  çocuk hakları maddeleri
  çocuk hakları sözleşmesi
  çocuk hakları ile ilgili sözler
  çocuk hakları bildirgesi
  çocuk hakları şiirleri

   1. Çocuk Hakları Beyannamesi okullarda iyice öğretilmeli. Olay sadece araştırma ödevi olarak kalmamlı.

 56. Çocuk hakları nedir deseniz cevap veremeyin anne babalar var. Çocuğu döven kişiler var. Bence bu yazıyı önce büyüklere okutmak lazım.

 57. çok güzel ezberledim ve okulda söledim çok tşk edrim gerçekten çok güzel olmuış saol kim yaptıysa

 58. Çocuk Hakları evrenseldir. Bütün dünya çocukları için geçerlidir. O halde çocuklara yapılacak eziyet ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

 59. süper site siteyi sevdim AMA ABİ ÇOK UZUN 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 .d :D: D: d:sd.Dd.

 60. Ben çocuk hakları yazısını buradan yazdım 90 aldım. Teşekkürler. Bu arada Çocuk Hakları ile ilgili bir hikaye yazdım. Bir ara destekegitimi.com a göndereceğim.

 61. Bu savaşlar, bu öldürmeler ne zaman bitecek. cahillik bitince. Rabbim, sen bizim ülkemizin insanlarını cehaletten koru.

 62. Dünyamız şu anda çok kötü. Her yerde savaşlar var. Çocuklar ölüyor, yaşlı kadınlar savaştan kaçamıyorlar. Afrika ve Ortadoğu hep böyle. İnsanların kafalarını kesiyorlar. Korkuyorum ben. Babam bana TV izlemeyi yasakladı.

 63. Ben küçükken çok baskı ve şiddet gördüm. Ruhumu yaraladı bu durum, pısırık bir insan oldum. Toplum içerisinde çıkıp konuşamıyorum. yaş oldu 50. Kimden arayacağım hakkımı. Şimdiki çocuklar çok şanslı.

 64. kim yazmışsa ona teşekkür ederim 😀 😀 😀 😀 çok ama çok teşekkürler 😀 😀 😀 bu yazı olmasaydı ben biterdim 😀 😀 😀

 65. süper bir yazı ama çok küçük yazmışlar ve çok uzun fakat çok güzel bir bilgi veriyor herkeze tafsiye ederim 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀

 66. Çocuk Hakları ihlalleri mutlaka çok titiz şekilde takip edilmeli ve gerekli yasal yaptırımlar derhal uygulanmalıdır.

 67. Bizim evde demokrasi var. Benim oyum abimin oyu bir olunca annem babam bize pozitif ayrımcılık yapıyor luna parka gidiyoruz.

 68. Buradaki Çocuk Hakları yorumlarından da faydalanarak bir kısa yazı yazdım. Elimde çok güzel bir Çocuk Hakları yazısı oldu. İsteyene gönderebilirim.

 69. Sadece Çocuk Hakları değil, İnsan hakları bağlamında da sorunlar devam etmektedidr. Kadın hakları, azınlık hakları, tüm canlıları yaşama hakları ve daha bir çok insani haklar sürekli ihlal edilmektedir.

 70. Çocuk hakları yüzyıllardır insanların ihmal ettiği bir konudur. Güçlünün güçsüzü ezdiği sistemler yok olmadıkça devam edecektir.

 71. Sözüm başbakana allaha şükür sağlımız yerinde jandarma polislere 4, doğuyu kaldırdık dedeiler benim ilk önce babam şırnakta idi 3. Doğusunu yaptı şırnakta şimdi ise siirte 4. Doğusunu yapıyor izine gelmişti bugun gidiyor bu kimsenin hakına değil bunu ağlayarak yazıyorum adeletlideğilsiniz her sabah babasıyla okula gidenleri görüyorum belki gözlerim ağlamıyor ama içim kan ağlıyor sayın Tayyip Erdoğan lütfen ben adalet istiyorum ben babamı istiyorum son noktamı buraya koyuyorum Alahtan herkese sağlık dilerim

 72. Çocuklara kötü davranırsanız onlar da büyüyüp polis olunca size kötü davranırlar.

 73. Çocuk hakları, kanunen veya ahlakî olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır. Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde varolan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır. Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasadışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmaktadır.

  Kaynak Linki : https://destekegitimi.com/cocuk-haklari-ile-ilgili-yazi.htm/comment-page-81#comment-2118

  1. Şiir

   çocuk hakları nelerdir diye sorma
   işte çocuk hakları bildirgesi
   oku işte çocuk hakları maddeleri
   çocuk hakları sözleşmesi var
   çocuk hakları ile ilgili sözler
   bul araştır, öğren

   Uğur
   (Not bu şiir benim)

 74. Çocuk Hakları enstütüsü kurulmalıdır.

  kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 75. Çocuk Haklarına gelişmiş ülkeler her geçen gün daha çok önem veriyor. Çünkü çocuklara demokrasi bilinci verilmeli…

 76. Çocuk hakları ile ilgili olan uluslararası belge 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanmış olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmedir.

 77. Çocuk Hakları derken artık performans ödevi için demiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bu şiddet gören çocuklar, daha açık söyleyeyim dayak yiyen çocuklar mevzusu ne olacak?

 78. ben kesin sosyal ögretmeni tarafından ödüllendirilirim. En iyi çocuk hakları yazısı benim oldu.

 79. Çocuk hakları mevzusu çok önemlidir. Unutmayın çağdaş ülkelerde insanlar haklarını bilerek kendilerini daha iyi hissediyorlar.

  1. Çocuk hakları yazısı çok olumlu oluyor. Öğretmenlerin çocuk hakları ile ilgili yazı istemesini diliyorum. Senede iki defa olsun. Haklarımızı ezberleyelim yani.

  2. Çocuk hakları çok güzel bir yazı. Kısa ve özlü tavsiye ederim. Okuyun, okutun. Çocuk olarak haklarımızı bilelim.

 80. arkadaşlar
  ben zeynep mehmet akif ikokulu 2 – h sınıfından öğretmenimiz Vedat BARİKAN
  bizim not defterlerimize bunu yazdırttı . bu ödevimi çok güzel yapmamı sağlayacak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir